ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Ponències

 • Col·laboració en l’elaboració del capítol de Mediació ambiental dins del Llibre Blanc de Mediació de Catalunya.
 • Intervenció com a ponent a la taula rodona «Avaluació i futur de la participació a la gestió de l’aigua a Catalunya», a Barcelona
 • Ponència «Noves forma de participació pública» – VII Congrés Nacional de Dret Ambiental realitzat a Tarragona.
 • Ponència «El paper de la participació en l’avaluació ambiental», dins de la Jornada de presentació de la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes realitzada a Barcelona
 • Ponència «Sector forestal, medi ambient i participació de la societat» – VI Fòrum de Política Forestal a Catalunya
 • Taula rodona «Participació real i efectiva: fòrmules, tecnologíes i costos» – Conferència Nacional d’Avalouació Ambiental realitzada a Madrid
 • Ponència marc del bloc «Boscos, Societat i Territori». 2n Congrés Forestal Català. Tarragona.
 • Ponència dins el Seminari Internacional sobre Turisme Sostenible en zones de muntanya. Discursos i fets. Pau
 • Ponència «L’anticipació dels moviments socials i la seva aplicació en els processos participatius institucionals orientats a la gestió dels conflictes ambientals». IX Congrés de Psicologia Ambiental. Simpòsium conflictes ambientals i mobilització social. 21 de novembre de 2006.
 • Ponència «La participació: una reflexió teòrico – pràctica en base a la DMA» – Seminari sobre la DMA organitzat per la FNCA (2006)
 • Seminari sobre participació social en la gestió de l’aigua.
 • Ponència «Consideracions bàsiques per a un plantejament operatiu de la participació pública a la DMA», en el seminari per a la CTI «I Seminari sobre la informació i la participació pública a la Directiva Marc de l’Aigua a Navarra».
 • Ponència «Consideracions bàsiques per a un plantejament operatiu de la participació pública a la DMA» – Seminari sobre la Informació i la Participació Pública a la DMA a Navarra (oct 2005).
 • Ponència «Què són les Agendes 21 locals? Implantació d’Agendes 21 a Aragó» – Jornada sobre Agendes 21 a Aragó (oct 2005)
 • Participant en el Seminari internacional sobre la Implantació de la Directiva Marc de l’Aigua, Alemanya (juny 2004)
 • Simpòsium Hispà – Suís «La integració social dels espais naturals protegits». Salamanca (maig 2004)
 • I Jornada de debat sobre conflictes ambientals «El paper de la mediació – La mediació en medi ambient com a recurs». Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient. Mollet (Catalunya) (maig 2004).
 • Curs d’estiu de la Universitat San Pablo – CEU. Parc Nacional i ordenació del territori: Sierra de Guadarrama. Ponència «Participació en espais protegits».
 • III Reunió Tècnica sobre indicadors de sostenibilitat ambiental urbana «La participació ciutadana: eines per a la Sostenibilitat». Programa Ciudad 21 – «El PORN de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonés: una experiència de participació ciutadana d’àmbit supramunicipal».
 • Ponents a les I Jornades de debat ambiental «Participació ciutadana i polítiques públiques». Ponència sobre el procés de participació al PORN de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonés. Hecho (2003).
 • VI Jornades sobre municipis i parcs nacionals «La participació de les comunitats locals. Un repte pendent en la planificació i gestió dels espais naturals protegits». Bielsa (2002).
 • V Jornades de Desenvolupament Rural Integrat «La participació de la població local en la definició del model de desenvolupament» (2002).
 • Polítiques ambientals i administració local – Any Internacional de les Muntanyes «La participació local. Planificació i gestió dels espais d’interès natural». ENCARA 2002. Ajuntament de Graus.
 • Curs d’estiu de la Universitat de Teruel. Conferència sobre la planificació participativa i la ordenació del paisatge, en col·laboració amb l’Institut Aragonès d’Antropologia (2002).
 • Jornades sobre l’any internacional de les muntanyes. Mòdul sobre desenvolupament sostenible i sector primari. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya – Universitat de Lleida (2002).
 • Polítiques ambientals i administració local – Espais Naturals Protegits «La participació social als espais protegits». ENCARA (2001). Ajuntament de Graus.
 • Participació social entorn als Espais Protegits – Jornada de Polítiques Ambientals i Administració Local.
 • Desenvolupament rural i polítiques estructurals en el marc de la UE. UIMP. Formigal (1999).
 • IV Curs Cooperació Internacional per a un Desenvolupament Sostenible. Conferència «L’Aigua coma factor de desenvolupament. La gestió social de l’aigua, una eina per a la Cooperació». Fundación Ecología y Desarrollo (1999).