ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Processos participatius

Dissenyem i executem processos participatius dirigits a incrementar la implicació de la ciutadania a les polítiques públiques, més enllà de les formes de participació vinculades als processos electorals. Intervenim, entre d’altres, en processos orientats a l’elaboració de normes (com l’elaboració de la Llei de Serveis Socials d’Aragó o la revisió de la Llei catalana d’accés motoritzat al medi natural), a l’elaboració de plans de caràcter estratègic (com l’estratègia aragonesa de canvi climàtic, el pla integral de seguretat vial d’Aragó, els plans generals d’ordenació urbana municipals o el pla d’acció local de l’Agenda 21 de Jaca), a la definició de serveis públics (com la millora del servei de transport urbà de Sabiñánigo), a l’elaboració d’eines d’ordenació i gestió del territori i dels recursos naturals (com el PORN de les Valls, el PORF de Luarca, els estudis d’inundació de l’Arga i de l’Aragó o els mapes del paisatge del Moncayo) y  en processos participatius derivats de la directiva marc de l’aigua o la directiva hàbitats (com els plans de conques hidrogràfiques a Catalunya y a Navarra o els plans de gestió de LIC fluvials a Navarra).

Aportem un enfocament mediador als processos i a les sessions, facilitant el reequilibri de les diferents postures presents al debat, possibilitant l’apropament entre els diferents interessos.

VEURE PROJECTES

 • Projecte europeu WASMAN (Gestió local de residus urbans). Conducció del procés de debat centrat al municipi d’Alagón i la gestió dels residus.
 • Pla d’Infància i Adolescència de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). Conducció procés de participació per a la seva elaboració.
 • Bases per a la redacció d’una Ordenança cívica de convivència al municipi de Casp. Coordinació i facilitació del procés de debat per a la seva elaboració.
 • Millora del servei de transport urbà a Sabiñánigo (Huesca). Coordinació i facilitació del procés de debat.
 • Pla de gestió de l’aigua a la comarca de la Garrotxa. Conducció del procés participatiu per a la revisió i contrast del pla.
 • Plans de gestió de dos Llocs d’Interès Comunitari fluvials (riu Salazar i sistema fluvial Irati – Urrobi – Erro), a Navarra. Facilitació del procés de debat.
 • Estudi de juventut a la comarca de Jacetania. Conducció del procés participatiu.
 • Pla d’Infància i Juventut d’Alcañiz. Coordinació i conducció del procés de participació i debat per a l’elaboració del pla.
 • Pla d’Infància i Adolescència d’Aragó. Procés de participació i debat per a l’elaboració del pla.
 • Catàleg de prestacions del sistema públic de Serveis Socials d’Aragó. Conducció del procés de participació per a la revisió i contrast.
 • Pla Integral de Seguretat Vial d’Aragó. Conducció del procés participatiu per a la seva elaboració.
 • Pla d’acció ambiental dels municipis de Zaragoza d’Ateca, Azaila, Berdejo, Bijuesca, Calmarza, Castejón de las Armas, Jaraba, Moros, Munébrega, Terrer, Torrijo de la Cañada i Villalengua. Conducció del procés de participació ciutadana per a la seva elaboració i contrast.
 • Decret que reguli la Carta de Drets i Deures de la comunitat educativa d’Aragó. Facilitació del procés de debat i concertació.
 • Pla Integral de prevenció i eradicació de la violència contra les dones. Conducció del procés de participació.
 • Estratègia aragonesa de canvi climàtic. Conducció del procés participatiu per a la seva elaboració.
 • Pla de gestió de la conca del Baix Segre, derivats de la Directiva Marc de l’Aigua. Facilitació del procés de debat.
 • Pla de Juventut de la comarca del Baix Aragó. Coordinació i conducció del procés participatiu.
 • Plans de gestió dels Llocs d’Interès Comunitari a les CA de Castella i Lleó, Castella La Manxa, Andalusia i Extremadura. Facilitació del procés de debat amb la ciutadania i amb els tècnics de les administracions.
 • Projecte IDEAL – EU. Dinamització del debat europeu sobre el canvi climàtic. Conducció del procés de debat virtual.
 • Pla d’Acció local derivat de l’aprovació de l’Agenda 21 a la comarca del Baix Aragó. Conducció del procés de participació.
 • Pla d’Acció local derivat de l’aprovació de l’Agenda 21 a la comarca del Bajo Martín. Conducció del procés de participació.
 • Llei de serveis socials d’Aragó. Conducció del procés de participació per a la seva elaboració.
 • Pla Integral d’Immigració d’Aragó. Procés de debat per al contrast i concertació del pla.
 • PORF – Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals – de la comarca de Pola de Allande (Astúries). Facilitació del procés de debat per a la seva elaboració.
 • PORF – Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals – de la comarca de Vegadeo (Astúries). Facilitació del procés de debat per a la seva elaboració.
 • Pla de participació de l’Associació Hàbitats. Conducció del procés de consulta i debat per a la seva elaboració.
 • Pla Director de Cooperació al Desenvolupament d’Aragó. Conducció del procés de participació.
 • Pla de gestió de la conca del Baix Ter, derivats de la Directiva Marc de l’Aigua. Facilitació del procés de debat.
 • Pla de gestiió de la conca del Cidacos, derivats de la Directiva Marc de l’Aigua. Facilitació del procés de debat.
 • Pla de gestió de la subconca de l’Aragón, al seu pas per Navarra, derivat de la Directiva Marc de l’Aigua. Facilitació del procés de debat.
 • Pla d’Acció Local al municipi de Monzón (Agenda 21 local). Conducció del procés participatiu per a la seva elaboració i contrast.
 • Pla de gestió de la conca del Ter Superior, derivat de la Directiva Marc de l’Aigua. Facilitació del procés de debat.
 • PORF – Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals – de la comarca de Luarca (Astúries). Conducció del procés de debat per a la seva elaboració.
 • Gestió Forestal a la Comarca de Pinares (Soria – Burgos). Conducció d’un procés de debat amb tècnics de les diferents administracions.
 • Revisió del Pla Forestal de la Comunidad de Madrid. Conducció del procés de debat.
 • Pla d’Acció Local al municipi de Jaca (Agenda 21 local). Conducció del procés participatiu per a la seva elaboració i contrast.
 • PRUG – Pla Rector d’Ús i Gestió – del ZEC – Zona d’Especial Conservació – dels Llanos de Cáceres i Sierra de Fuentes. Facilitació del procés de participació per a la seva elaboració.
 • IV Congrés Aragonés de Cooperatives Agràries. Huesca (2005). Procés de participació per a l’elaboració del Pla d’Acció i la preparació del congrés.
 • Pla General de Política Forestal de Catalunya. Execució del procés de difusió i validació de l’esborrany del Pla.
 • Projecte de Cooperació interregional «Abraza la Tierra». Conducció del procés de planificació participativa.
 • Pla de Desenvolupament Rural Comarcal de Mezquín Matarranya. Elaboració del pla mitjançant planificació participativa.
 • Pla de Desenvolupament Rural Comarcal de la Hoya de Huesca. Elaboració del pla mitjançant planificació participativa.