ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Facilitació de tallers

Addcionalment al desenvolupament de processos participatius complerts, també realitzem tallers puntuals amb caràcter aïllat o integrats en altres accions no coordinades directament per ARC.

En ocasions, es tracta d’un únic taller organitzat per una entitat o administració per a un objectiu molt concret (com el realitzat sobre la mobilització de la fusta a escala estatal) i en altres ocasions es tracta de cicles de tallers (com els debats sobre qualitat democràtica realitzats a Catalunya a nivell tècnic i també amb els instituts d’educació secundària, els debats de l’aigua a Catalunya, les sessions de debat per a concretar accions dins del pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya, o el cicle de tallers dins del 2n Congrés per a la sostenibilitat del Delta de l’Ebre). Podem, igualment, facilitar el treball en subgrups dins dels tallers organitzats per altres entitats (com és el cas dels tallers EASW en la planificació municipal de Vilanova i la Geltrú o sobre el model de gestió de residus a Aragó).

VEURE PROJECTES

 • Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya. Facilitació de les sessions de debat
 • Taller participatiu sobre la mobilització de la fusta a les diferents comunitats autònomes. Facilitació del taller participatiu, realitzat amb empreses del sector i administració
 • Pla Integrat de Gestió de Residus de Navarra (PIGRN). Suport en la realizació del procés d’informació i participació pública
 • Conferència Inernacional sobre «Directiva Marc de l’Aigua al Mediterrani». Suport en la organització i facilitació del taller nacional.
 • Taller participatiu sobre els instruments potencials de planificació i gestió aplicables a la realitat de la Vall del Corb. Facilitació del taller.
 • Tallers de debat sobre «Qualitat democràtica i participació ciutadana» amb tècnics i experts en participació de Catalunya. Facilitació dels tallers.
 • Pla de Convivència Veïnal i Intercultural de Delicias. Facilitació del cicle de tallers per a la seva elaboració.
 • Taller de debat sobre la gestió del paisatge de muntanya al Maestrazgo Turolense. Facilitació del taller.
 • Taller EASW sobre planificació urbana al municipi de Vilanova i la Geltrú. Facilitació del taller.
 • Jornada de participació per a l’elaboració dels Plans especials de Jánovas, Lavelilla i Lacort.
 • Taller d’avaluació i reflexió sobre el camí recorregut durant els 25 anys del Galacho de Juslibol.
 • Taller participatiu sobre el desenvolupament del Decret Regulador de Senders d’Aragó. Facilitació del taller.
 • Sessió participativa per a la definició del Pla d’Acció Ambiental del polígon industrial Valle del Cinca, en el marc del projecte europeu ENECO.
 • Cicle de debat sobre la «Millora de la qualitat democràtica. Instruments per al foment de la participació ciutadana». Coordinació i facilitació de tallers participatius amb alumnes i professors d’instituts de Terres de l’Ebre.
 • Taller participatiu: la situació de la dona rural a les comarques d’Andorra – Sierra de Arcos i Bajo Martín. Facilitació del taller.
 • Tallers participatius dins dels Debats de l’Aigua a Catalunya (espai de debat sobre les polítiques de l’aigua). Facilitació dels tallers.
 • Procés de debat entorn a l’informe «Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya». Conducció dels tallers de debat.
 • Sessió de debat sobre el Pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic al Lluçanès. Facilitació del taller.
 • Convenció Catalana del Canvi Climàtic. Dinamització dels grups de treball dels àmbits acadèmic i econòmic.
 • Programa de Desenvolupament Rural 2007 – 2013 Jacetania – Alto Gállego. Facilitació dels tallers sectorials.
 • Pla Sectorial de la Bioenergía de Castella i Lleó. Facilitació dels tallers dels àmbits empresarial i tècnic.
 • Pla Estratègic de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya per al període 2007 – 2009. Facilitació de tallers amb els membres de la xarxa.
 • Segon Congrés per a la Sostenibilitat en el Delta de l’Ebre (21 tallers). Dinamització de les sessions plenàries, conducció dels tallers participatius i elaboració de conclusions.
 • Taller participatiu sobre la Conversació de l’Àliga Imperial i el desenvolupament rural a Campo de Montiel, dins del projecte europeu «Alzando el vuelo». Organització i facilitació del taller.
 • Projecte de gestió dels usos i ordenació paisatgística del Monte de Torrero – Pinares de Venecia (Zaragoza). Facilitació de tallers participatius.
 • Sessió de debat «Present i alternatives de futur del Parc Natural das Fragas do Eume». Facilitació de la sessió
 • Tallers d’àmbit regional sobre la situació de la Xarxa Natura 2000 a Extremadura. Facilitació dels tallers.
 • Taller participatiu variant EASW sobre la visió de futur sostenible per a la Comarca Andorra – Sierra de Arcos. Facilitació de tallers.
 • Organització dels tallers i plenaris dins de la III Reunió de la Xarxa de Custòdia del Territori.
 • Pla General de Política Forestal de Catalunya – Taller d’escenaris de futur per a fixar els objectius i els eixos estratègics del pla.
 • Taller participatiu variant EASW sobre «Quin model de gestió dels residus volem a Aragó?». Facilitació del taller.
 • Taller participatiu sobre Patrimoni Natural dins del Pla de Desenvolupament de Mezquin Matarranya.