01

Dic

11

El debat públic, una eina per a la millora de l’acció política

JORNADES D’INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA 2011 – Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament (Generalitat de Catalunya)

Cada cop més institucions plantegen enfortir la democràcia amb eines que incorporin la veu  ciutadana en el disseny i l’execució de les polítiques públiques. El Llibre blanc de la governança europea; les recomanacions del Consell d’Europa, i les actuacions que la Generalitat de Catalunya, altres comunitats autònomes i els governs locals han desenvolupat per incorporar la ciutadania en algunes de les seves actuacions, en són exemples clars.

Una de les eines més emprades amb aquest objectiu són els anomenats “processos participatius”, mitjançant els quals, i amb tècniques i metodologies diverses, es promouen debats per contrastar opinions i arguments respecte de determinades actuacions. En l’actual context —marcat per la crisi econòmica i les seves conseqüències socials—, en què els models tradicionals de resolució dels grans problemes no són suficients, és més important que mai aconseguir la implicació de la ciutadania en la presa de decisions, per tal de trobar solucions col·lectives als reptes col·lectius.

Les experiències a Catalunya i a Espanya ens permetran abordar la reflexió sobre la utilitat d’aquest tipus de debats i la seva capacitat per incorporar de manera fiable i eficaç la veu ciutadana en les actuacions públiques.

Enguany, les Jornades volen facilitar aquesta reflexió i promoure el debat sobre els aspectes que caldria emprendre per millorar-ne la viabilitat. En la sessió restringida del dia 30 de novembre, adreçada a persones prèviament convocades, es farà un primer acostament a l’anàlisi dels avantatges i els inconvenients dels diferents models de debat públic i ciutadà. La sessió oberta del dia 1 de desembre difondrà els elements més rellevants del dia anterior per tal d’eixamplar les mirades i les idees sobre com millorar les accions públiques en aquesta matèria.

DATES

Sessió restringida: 30 de novembre de 2011, de 9.30 a 18 h.

Sessió oberta: 1 de desembre de 2011, de 9.30 a 14.30 h.

LLOC

Sessió oberta: Escola d’Administració Pública de Catalunya; sala d’actes.

C/ Girona, 20.